پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

یکی بود یکی نبود؛ دل من تنگ تو بود؛ sms بهونه بو؛ قصد من یاد تو بود...