پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

۳۰ مطلب با موضوع «عاشقانه» ثبت شده است

ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ: ﺩﻭﺭﺍﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺖ، 
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪﯼ، 
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ، 
ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ..

دیده ای شیشه های اتومبیل راوقتی ضربه می خورندومی شکنند؟ دیده ای شیشه خردمی شودولی از هم نمی پاشد؟ این روز ها همان شیشه ام خرد و تکه تکه از هم نمی پاشم ولی شکسته ام...!!!

دوست داشتن را برای تو میخواهم چون کسی را دوست بداری که تو را از صمیم قلب دوست بداری
بعشق را به هر دولت بدادند،
با تمام قدرتش دنیا را بدادند

الهی فندق بشی سنجاب بشم گازت بگیرم. بعدش سمی باشی مسموم بشم برات بمیرم

شمع بودی وهستی من پروانه وار دورت می گردم

روز هایی که تو هستی جبران روز های نبودنت را میکند

رور لباس صورتیا
عشق پاستیلا
لاک خوشگلا
معتاد رژلبا
کفش پاشنه بلندا
دماغ عملی ها
ساپورت پوشا
شیطنتای یواشکی
دیوونه های لواشکی
بوسه های خجالتی
حسادتهای عشقولکی
تو دل برو های همیشگی
مـــــــــــــّبارک