پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

مادرم توی تولد یاحسین گفته تو گوشم/

اره مشگی رنگ عشقه که محرما میپوشم