پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

حاج عباس می خواند....


آن مرد آمد....

          آن مرد با مشک و علم آمد...

                            آن مرد زیر باران آمد...

کاش می آمد...