پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

هیئتی هاش میگن حسین..

حیدری هاش میگن حسین..

فاطمی هاش میگن حسین..

خودِ خدا میگه حسین..

حسین میگه :اباالفضل

shadow