پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

با ابوالفضل!

تو شرمنده حسین نشدی

ولی ما همه شرمنده تو

کمکمان کن