پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

سلام ما به محرم، به غصه و غم مهدی

به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدی

سلام ما به محرم، به شور و حال و عیانش

سلام ما به حسین و به اشک سینه زنانش...

shadow