پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

درین شبها
که از بی روغنی دارد چراغ ما
فتیلش خشک میسوزد
بگو پیر خرد، زردشت را، یارا
چراغ دیگری از نو برافروزد
چراغ دیگری بر طاق این آفاق روشن کن
یکی فرهنگ دیگر، نو، برآر ای اصل دانایی