پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

حکایت عجیبی است این باران پاییزی
تنهارا تنها تر میکند و عاشق را عاشق تر...
امان از اینکه هم عاشق باشی و هم تنها
دوری از آقا امام حسین