پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

عالم  همه  محو  گل رخسارحسین است/

ذرات جهان  درعجب ازکارحسین است/

دانی  که چراخانه حق گشته سیه پوش/ 

یعنی که خدای توعزادارحسین  است/

shadow