پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

امام حسین (ع)قیامی که انجام داد فقط صرف یک حرکت جمعی نبود بلکه آغازی ب حرکت های مردمی بود

قیام های کشور های اسلامی یقینا درس گربته از انقلاب اسلامی ایران است و انقلاب اسلامی ایران هم اقتدا کننده قیام عاشورا ست.