پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

شیب الخضیب را تکرار کن....

         صورت به صورتِ علی اکبر....

                دست بر گلوی علی اصغر....

                        سر در دست آن ملعون....